Το σχέδιο νόμου με τις αλλαγές στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό και των Στρατιωτικων

classic Κλασσικό list Λίστα threaded Νήμα
1 μήνυμα Επιλογές
Απάντηση | Νήμα
Ανοίξτε αυτό το μήνυμα σε προβολή νήματος
|

Το σχέδιο νόμου με τις αλλαγές στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό και των Στρατιωτικων

apofoitoi
Διαχειριστής
                                           ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ


             Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων του Δημοσίου  και άλλες διατάξειςΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α


Συνταξιοδοτικά θέματα Δημοσίου


Άρθρο 1

Θέματα στρατιωτικών συντάξεων


1. α. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3075/2002 (Α΄ 297) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) τα οποία κατατάχθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία ή στο Πυροσβεστικό Σώμα, επιτυχόντες σε διαγωνισμούς που προκηρύχθηκαν πριν την έναρξη ισχύος των προαναφερομένων διατάξεων του ν. 2190/1994.
β. Ο αναγνωριζόμενος ως συντάξιμος χρόνος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3075/2002, λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση της σύνταξης.
γ. Δικαιώματα που έχουν κριθεί πριν από την ισχύ των διατάξεων της παραγράφου αυτής αντίθετα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, επανακρίνονται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων από την αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γ.Λ.Κ., τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του επομένου της υποβολής της ανωτέρω αίτησης, μήνα.

2. α. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου  40 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), αντικαθίστανται ως εξής :
“5.α. Ο χρόνος υπηρεσίας μέχρι πέντε (5) έτη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
β. Χρόνος ο οποίος έχει υπολογισθεί διπλάσιος, με εφαρμογή άλλων διατάξεων δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα αποχωρούν από την Υπηρεσία με αίτησή τους πριν από τη συμπλήρωση 25ετούς πραγματικής υπηρεσίας. Ειδικά για τα πρόσωπα του τρίτου εδαφίου της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 26 του κώδικα αυτού, αρκεί η συμπλήρωση των ετών υπηρεσίας που προβλέπονται  κατά περίπτωση από τις διατάξεις αυτές για τη συνταξιοδότησή τους.»
β. Οι διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 40 του π.δ. 169/2007 καταργούνται.
γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα έχουν αποχωρήσει από την ενεργό υπηρεσία πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

3. α. Στο τέλος της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 41 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα στελέχη των  Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και του Πυροσβεστικού Σώματος που έχουν πτυχίο ή άλλο πιστοποιητικό της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού ή της Μονάδας Αεροπορικών Κατασκευών της Πολεμικής Αεροπορίας, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν εκπαιδευθεί για καταδύσεις σε βάθος μεγαλύτερο από 36 μέτρα.»
β. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης έχουν εφαρμογή και για όσα από  τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού.  Η αναπροσαρμογή των συντάξεων των ανωτέρω προσώπων, με βάση τις διατάξεις αυτές, διενεργείται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων προς την αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του επομένου της δημοσίευσης του νόμου αυτού μήνα.

4. α. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120) αντικαθίστανται ως εξής:
 «2. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που θεμελιώνουν, σύμφωνα με τις υφιστάμενες μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου διατάξεις, συνταξιοδοτικό δικαίωμα :
 το έτος 2011, η υποχρέωση πραγματικής υπηρεσίας αυξάνεται κατά ενάμισι (1½) επιπλέον  έτος.
το έτος 2012 η υποχρέωση πραγματικής υπηρεσίας αυξάνεται κατά τρία (3) επιπλέον έτη.
το έτος 2013 η υποχρέωση πραγματικής υπηρεσίας αυξάνεται κατά τεσσεράμισι (4½) επιπλέον έτη
το έτος 2014 η υποχρέωση πραγματικής υπηρεσίας αυξάνεται κατά έξι (6) επιπλέον έτη
το έτος 2015 η υποχρέωση πραγματικής υπηρεσίας αυξάνεται κατά επτάμισι  (7½ ) επιπλέον έτη
το έτος 2016 η υποχρέωση πραγματικής υπηρεσίας αυξάνεται κατά εννέα (9) επιπλέον έτη
το έτος 2017 η υποχρέωση πραγματικής υπηρεσίας αυξάνεται κατά δέκα και μισό   (10½ ) επιπλέον έτη
το έτος 2018 η υποχρέωση πραγματικής υπηρεσίας αυξάνεται κατά δώδεκα (12) επιπλέον έτη
το έτος 2018 η υποχρέωση πραγματικής υπηρεσίας αυξάνεται κατά δεκατρία και μισό   (13½ ) επιπλέον έτη
το έτος 2019 η υποχρέωση πραγματικής υπηρεσίας αυξάνεται κατά δεκαπέντε  (15) επιπλέον έτη.»
β. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«4.Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που δεν υπάγονται στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1/1/2020 και μετά, δικαιούνται σύνταξη εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ο) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας τα οποία συνυπολογίζονται αθροιστικά».

5. α. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση η σύνταξη όσων από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν ανίκανο για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος παιδί ή σύζυγο, κατά ποσοστό 67% και άνω, καταβάλλεται με τη συμπλήρωση 25 ετών συντάξιμης υπηρεσίας και του 50ού έτους της ηλικίας, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των περιπτώσεων α, β και γ της παραγράφου αυτής.»
β. Στο τέλος  της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Προκειμένου για όσους έχουν ανίκανο για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος παιδί ή σύζυγο, κατά ποσοστό 67% και άνω, αρκεί 25ετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 50ού έτους της ηλικίας.»

6. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010, μετά τη φράση «απομακρύνονται αυτεπαγγέλτως» προστίθεται η φράση «για πειθαρχικό παράπτωμα».

7. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3865/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στις περιπτώσεις που τα ανωτέρω πρόσωπα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την οποία ήταν ασφαλισμένα στο ΙΚΑ, είχαν καταβάλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και  στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, τα καταβληθέντα ποσά για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΑΜ ή στο ΕΤΕΑΜ αποδίδονται στους ίδιους.»
                                     Άρθρο 2


                Θέματα υπαλλήλων Υπουργείου Εξωτερικών


       1. Οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών κατά τη διάρκεια που τελούν σε προσωρινή απαλλαγή από τα καθήκοντά τους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 3566/2007 (Α’ 117) εξακολουθούν  να υπολογίζονται επί ακέραιου του ποσού του συντάξιμου μισθού της οργανικής θέσης τους.

     2. α. Στο τέλος της διάταξης της περ. θ της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 169/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
        «Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή και για το επιστημονικό προσωπικό της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, της  Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τους υπαλλήλους του κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και όσους υπαλλήλους των κλάδων του ίδιου Υπουργείου εξομοιώνονται μισθολογικά με τους διπλωματικούς υπαλλήλους.»
         β. Η αναπροσαρμογή των συντάξεων των προσώπων της προηγούμενης περίπτωσης, που καταβάλλονται κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού,  διενεργείται οίκοθεν από την αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του επομένου της δημοσίευσης του νόμου αυτού μήνα.
        Αιτήσεις για συνταξιοδότηση που εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού εξετάζονται με βάση και τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.


                              Άρθρο 3

                        Θέματα διαδοχικής ασφάλισης.


       1. α. Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 12 και της παρ. 8 του άρθρου 37 του π.δ 169/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής :
«Τα πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής μπορούν με ανέκκλητη δήλωσή τους να επιλέξουν την υπαγωγή τους στις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, μη εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.»
            β. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν έχουν εφαρμογή για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα έχουν αναγνωρίσει, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού, χρόνο ασφάλισής τους στον ιδιωτικό τομέα, με βάση τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 ή της παρ. 8 του άρθρου 37 του π.δ 169/2007, κατά περίπτωση, όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.
        γ. Οι διατάξεις της περ. α έχουν εφαρμογή και για τις σχετικές αιτήσεις  που εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο στις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων του ΓΛΚ, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.

       2.  Κατ’ εξαίρεση οι διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 12 του π.δ. 169/2007 και της παρ. 9 του άρθρου 37 του π.δ. 169/2007, έχουν εφαρμογή και για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο από 1-1-1983 και μετά.
        Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή και για τις σχετικές αιτήσεις  που εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο στις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων του ΓΛΚ, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού. Δικαιώματα που έχουν αναγνωρισθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού, παραμένουν ισχυρά.


                                Άρθρο 4
                               
                Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.


         1. α. Στο τέλος του άρθρου 9 του π.δ. 169/2007 προστίθενται παράγραφοι  19 και 20 ως εξής:
        «19. Ως μισθός για τον κανονισμό της σύνταξης των Γραμματέων των Α.Ε.Ι. του άρθρου 6 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α) και του άρθρου 28 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α) λαμβάνεται υπόψη ο βασικός μισθός της αντίστοιχης θέσης του Γενικού Διευθυντή Υπουργείου, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Τη σύνταξη αυτή δικαιούνται όσοι διετέλεσαν σε θέση Γραμματέα Α.Ε.Ι. για μία τουλάχιστον θητεία με εξαίρεση τις περιπτώσεις απόλυσης λόγω νόσου ή θανάτου ή κατάργηση της θέσης τους.
     20.  Ως μισθός για τον κανονισμό της σύνταξης του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού των Ανεξάρτητων Διοικητικών ή Ρυθμιστικών Αρχών λαμβάνεται υπόψη ο βασικός μισθός της θέσης αυτής, όπως ισχύει κάθε φορά με βάση τις οικείες μισθολογικές διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ασκήσει τα καθήκοντα αυτά για μία τουλάχιστον τριετία και αποχωρούν από τη θέση αυτή. Η ανωτέρω τριετία δεν ισχύει στις περιπτώσεις απόλυσης λόγω νόσου ή θανάτου ή κατάργηση της θέσης τους.»
           β. Οι διατάξεις των προηγουμένων περιπτώσεων έχουν εφαρμογή και για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού. Οι καταβαλλόμενες μέχρι την ίδια ημερομηνία συντάξεις, αναπροσαρμόζονται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων προς την αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γ.Λ.Κ., σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτές, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του επομένου της δημοσίευσης του νόμου αυτού μήνα.
       
         2. α. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 11 του π.δ. 169/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
     «Επίσης θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ο χρόνος άδειας των διατάξεων των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 51 καθώς και του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’) με την  προϋπόθεση της καταβολής από τον υπάλληλο  των προβλεπομένων ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου.»
           β. Οι διατάξεις της  παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για τους λοιπούς υπαλλήλους και λειτουργούς του Δημοσίου για τους οποίους προβλέπεται η χορήγηση ανάλογων αδειών με βάση τις οικείες διατάξεις που διέπουν την υπηρεσιακή κατάστασή τους.
            γ. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3865/2010.

        3. α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ 169/2007 προστίθεται περίπτωση νβ ως εξής:
«νβ) Ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που εκτίθηκε μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 2510/1997 (136 Α) για το στρατιωτικό αδίκημα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, στο οποίο υπέπεσαν στρατεύσιμοι που αρνήθηκαν την εκπλήρωση της στρατιωτικής υπηρεσίας επικαλούμενοι τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις.»
           β. Για την αναγνώριση του χρόνου της περίπτωσης α’ ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 17 του ν. 3865/2010.
           γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή:
                   ι.  και για τα πρόσωπα που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από 1-1-1993 και μετά σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου καθώς και
                       ιι. για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτό πρόσωπα έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού. Η αναπροσαρμογή των συντάξεων των ανωτέρω προσώπων, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, διενεργείται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων προς την αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του επομένου της δημοσίευσης του νόμου αυτού μήνα.
 
        4. Η διάταξη της παρ. 15 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
        «15. Η σύνταξη όσων θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με βάση τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 1 καθώς και του πρώτου εδαφίου  της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 26, του Κώδικα αυτού, καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.»

       5. α.  Στο τέλος της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 57 Α του π.δ. 169/2007 πριν την τελεία προστίθεται η φράση «και να αναζητήσει με την έκδοση καταλογιστικής πράξης τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά».
           β. Στην περ. ε  της παρ. 1 του άρθρου 57 Α του π.δ. 169/2007 η φράση «σε περίπτωση που η σύνταξη δεν είναι άμεσα καταβλητέα λόγω μη συμπλήρωσης του προβλεπομένου ορίου ηλικίας για την καταβολή της» αντικαθίσταται με τη φράση «σε περίπτωση που η σύνταξη ορίζεται πληρωτέα μετά την παρέλευση εξαμήνου από την ημερομηνία λύσης της υπαλληλικής σχέσης, λόγω μη συμπλήρωσης του προβλεπομένου ορίου ηλικίας για την καταβολή της.»


                                        Άρθρο 5

                        Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3865/2010


      1.  α. Η περ. α της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3865/2010 αντικαθίσταται ως εξής :
«α) έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους,»
           β. Στην περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3865/2010 η φράση «διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 15ου και του 65ου έτους της ηλικίας τους.» αντικαθίσταται με τη φράση «διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους.»

        2. α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010 η φράση «πλην των αποδοχών του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης» απαλείφεται.
            β. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010 η φράση «πλην των ασφαλιστέων αποδοχών του τελευταίου έτους ή τμήματος έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης,» απαλείφεται.
            γ.  Στο τέλος της περ. α της παρ. 4  του άρθρου 4 του ν. 3865/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
      «Για τον υπολογισμό και μόνο της σύνταξης κατά τη συνάθροιση σύμφωνα με τα ανωτέρω του συντάξιμου χρόνου, συμπεριλαμβανομένου και του τυχόν υπάρχοντος πλασματικού, χρονικό διάστημα που είναι μικρότερο από 12 μήνες λογίζεται σαν ολόκληρο έτος αν είναι τουλάχιστον ίσο με έξι μήνες.»  
          δ. Στο τέλος της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010 προστίθεται η φράση «μη λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της παρ. 16 του άρθρου 9 και της παρ. 18 του άρθρου 34 του π.δ. 169/2007,»
     ε. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010 προστίθεται περίπτωση δ, ως εξής:
 «δ. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις συντάξεις που υπολογίζονται με βάση τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων και αυτής.»  
        στ. Οι διατάξεις της  παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010 καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους.

     3. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 3865/2010 λαμβάνονται  υπόψη οι διατάξεις της περ. β της παρ. Ι του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α).


                            Άρθρο 6

              Ρυθμίσεις διαφόρων συνταξιοδοτικών θεμάτων
 

        1. α. Το δεύτερο εδάφιο της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α) αντικαθίσταται ως εξής:
           «Εάν το μηνιαίο εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το οριζόμενο στο προηγούμενο εδάφιο καταβάλλεται το ήμισυ της δικαιούμενης σύνταξης.»
            β.  Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης έχουν εφαρμογή για όσα δικαιώματα γεννώνται από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού και μετά.

     2. Στην περ. α της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α) η φράση «Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2530/1997» αντικαθίσταται με τη φράση «Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι.»

     3. α. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2703/1999 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους υπαλλήλους ή λειτουργούς του Δημοσίου και τους υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ., που τοποθετούνται ως Διοικητές και Υποδιοικητές των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. καθώς και των δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.
            β. Στις περιπτώσεις  που τα ανωτέρω πρόσωπα κατά τη διάρκεια της θητείας τους στους φορείς της προηγούμενης περίπτωσης δεν έχουν καταβάλλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου, ο χρόνος αυτός μπορεί να αναγνωρισθεί συντάξιμος από το Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 ή της παρ. 5 του άρθρου 59 του π.δ. 169/2007, κατά περίπτωση.
            γ. Δικαιώματα που έχουν κριθεί διαφορετικά από τα οριζόμενα στις διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης, επανακρίνονται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, με βάση τις διατάξεις αυτές, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του επομένου  της δημοσίευσης του νόμου αυτού μήνα.
           
    4. Στο τέλος της υποπαραγράφου Β4 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
        «Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο και άλλης μεγαλύτερης σύνταξης από ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης προσαυξάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου η μεγαλύτερη σύνταξη. Εάν ο ασφαλιστικός φορέας καταβολής της μεγαλύτερης σύνταξης δεν υποχρεούται σε καταβολή της προσαύξησης αυτής, προσαυξάνεται ανάλογα η σύνταξη που καταβάλλει το Δημόσιο.»

    5. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4151/2013 (ΦΕΚ 103 Α) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
        «Στις περιπτώσεις που τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν συμπληρώσει  την προβλεπόμενη διετία ως Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων διαφορετικής βαθμίδας, καταβάλλεται το επίδομα του Προϊσταμένου της κατώτερης βαθμίδας.»

       6. Οι διατάξεις των περ. α, β και γ της παρ. 18 του άρθρου 4 του ν. 4151/2013 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσους υπαλλήλους του μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος A.T.E.» μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα Eurobank Εrgasias A.E. μετά τη συγχώνευση του ανωτέρω μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος με την Τράπεζα αυτή.
        Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου.  

     7. Αιτήσεις για αναγνώριση οποιουδήποτε χρόνου ως συνταξίμου σύμφωνα με τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, εξετάζονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους κατά τη συνταξιοδότηση του υπαλλήλου – λειτουργού του Δημοσίου ή του στρατιωτικού.
Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για όσες αιτήσεις εκκρεμούν στις ως άνω Διευθύνσεις κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.
Από την ίδια ημερομηνία καταργείται κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται σε όσα ρυθμίζονται με τις διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων.

         8. Η γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) λαμβάνεται εξίσου υπόψη για την εξαίρεση από τις μειώσεις των συντάξεων του άρθρου 11 του ν. 3865/2010, της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α), της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 και του άρθρου 1 του ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40 Α).

        9. Στις περιπτώσεις που για οποιονδήποτε λόγο παρακρατήθηκαν εσφαλμένα, μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου, το επιπλέον οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται με παρακράτηση από τις καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές, σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις  η κάθε μία από τις οποίες ανέρχεται στο 1/6 των αποδοχών αυτών. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος ή ο στρατιωτικός αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης, τυχόν εναπομείναν οφειλόμενο ποσό παρακρατείται , σύμφωνα με τα ανωτέρω, από τη σύνταξή του μετά από σχετική ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.).  
                                Άρθρο 7

                 Παροχή ισόβιου τιμητικού βοηθήματος


        1. Σε οπλίτες που διαθέτουν πιστοποιητικό Ζώνης Πρόσω, το οποίο έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, λόγω της συμμετοχής τους στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Κύπρο κατά τα χρονικά διαστήματα που ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2641/1998 (ΦΕΚ 211 Α), χορηγείται από 1-1-2015 μηνιαίο τιμητικό ισόβιο βοήθημα ποσού 100€ μη αυξανόμενο περαιτέρω.

        2. Τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου δικαιούνται το ανωτέρω βοήθημα, εφόσον δεν λαμβάνουν σύνταξη ή βοήθημα για την ίδια αιτία από άλλο φορέα, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου.

        3. Η αναγνώριση του δικαιώματος βοηθήματος και η εντολή πληρωμής αυτού, γίνεται με πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εφόσον προσκομισθεί από τον ενδιαφερόμενο το πιστοποιητικό της παραγράφου 1, οι δε μεταβολές στην προσωπική κατάσταση αυτού, διενεργούνται από τη Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων επί των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων. Η καταβολή του βοηθήματος  διενεργείται κατά τον ίδιο τρόπο που καταβάλλονται οι  συντάξεις του Δημοσίου.

        4. Το ανωτέρω βοήθημα είναι αφορολόγητο, δεν μεταβιβάζεται, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. ή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.


                            Άρθρο 8

 
                             Έκταση Εφαρμογής


        Οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων και αυτού, εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955 (Α 276).

                                ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β


Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
                                       Ασφάλισης και Πρόνοιας.


      Άρθρο 9


Δημιουργία λευκού μητρώου συνεπών επιχειρήσεων, αξιοποίηση συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και λοιπές διατάξεις.


1. Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παρ. 5 του άρθρου 16 ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/2010 τ.Α΄) τροποποιούνται ως ακολούθως:
«Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού που έπρεπε να του παρακρατηθεί, συμφώνως με το παρόν άρθρο, κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή κατά το διάστημα της αυτοαπασχόλησης, που επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 4,56%, ο δε φορέας δικαιούται να συμψηφίζει το ποσό με μελλοντικές συντάξεις και μέχρι του ύψους του ¼ της συντάξεως.
Για δηλώσεις που η υποχρέωση υποβολής τους ανάγεται μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, ο προβλεπόμενος καταλογισμός του προηγούμενου εδαφίου μειώνεται κατά 50%.»

2. Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίσει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» της υποπαραγράφου ΙΑ.3 της παραγράφου Ι.Α. του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107) συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της ημέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους. Από τη δημοσίευση του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

3. Υπότροφοι μεταπτυχιακών σπουδών Α΄ κύκλου του Ι.Κ.Υ., οι οποίοι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης υποτροφιών του Ι.Κ.Υ., εντάσσονται σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον δεν υπάγονται από ίδιο δικαίωμα στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης, για όλους τους κλάδους αυτού, πλην των κλάδων ασθενείας σε είδος και σε χρήμα, καθώς και του Ε.Τ.Ε.Α. και του Ο.Α.Ε.Δ..
Η ασφάλιση χωρεί καθ’ όλη την περίοδο της υποτροφίας και της παράλληλης ένταξης στο πρόγραμμα, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της ημερήσιας ή της κατά μήνα απασχόλησης στο πρόγραμμα, διενεργείται δε για 25 ημέρες ασφάλισης κατά ημερολογιακό μήνα.
Οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του μηνιαίου καταβαλλόμενου ποσού των τροφείων και βαρύνουν οι μεν εισφορές εργοδότη τον φορέα στον οποίο πραγματοποιείται το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, οι δε εισφορές ασφαλισμένου τους ίδιους τους υποτρόφους.
Υπόχρεος έναντι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, τον χρόνο καταβολής τους, την επιβάρυνση με πρόσθετα τέλη, κ.λ.π. είναι ο φορέας στον οποίο πραγματοποιείται το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις γενικές διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

4. Η απόσπαση των υπαλλήλων του ΕΟΠΥΥ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δυνάμει της αριθ. πρωτ. Φ. 80429/10379/1466/3-6-2014 κοινής απόφασης των υπουργών Υγείας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την 31-03-2015, η δε δαπάνη μισθοδοσίας τους βαρύνει τον ΕΟΠΥΥ. Με κοινή απόφαση των ανωτέρω υπουργών και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, δύναται να παρατείνεται η απόσπαση των υπαλλήλων αυτών, χωρίς τη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων.

5. Οι κατά το άρθρο 656 ΑΚ μισθοί υπερημερίας υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές. Ως μισθοί υπερημερίας λογίζονται είτε οι επιδικασθέντες με τελεσίδικη δικαστική απόφαση μετ’ αφαίρεση των κατά το άρθρο 656 εδ. δ΄ ΑΚ ποσών εφόσον για τα ποσά αυτά κατεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές, είτε οι προσδιορισθέντες από τους ενδιαφερόμενους με δικαστικό ή εξώδικο συμβιβασμό.
Αν ο συμβιβασμός καταρτισθεί μετά την έκδοση τελεσιδίκου αποφάσεως λόγω επισφάλειας των επιδικασθέντων με αυτή μισθών, γίνεται νέα εκκαθάριση των οφειλομένων εισφορών ανακαλουμένων των τυχόν εκδοθεισών εν τω μεταξύ πράξεων επιβολής εισφορών.

6. Στο Πληροφοριακό Σύστημα ‘’ΕΡΓΑΝΗ’’ το οποίο λειτουργεί στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, συνιστάται «Λευκό Μητρώο Συνεπών Επιχειρήσεων» όπου  καταχωρούνται οι επιχειρήσεις εκείνες, στις οποίες δεν έχουν διαπιστωθεί συγκεκριμένες παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  καθορίζονται: Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας, ο αρμόδιος διαχείρισης του Μητρώου, ο τρόπος εφαρμογής και υλοποίησης, τα κριτήρια εγγραφής, τα τυχόν οφέλη των εγγεγραμμένων στο «Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων», όπως και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

7. Α. Από 1-1-2015 στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μεταφέρονται και εγγράφονται με ισόποση εγγραφή εισόδου στον ΚΑΕ 5119 «Απολήψεις για δαπάνες που έγιναν» κοινές λειτουργικές δαπάνες των υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΕΟΠΥΥ, των ΔΥΠΕ και του ΟΑΕΕ, που συστεγάζονται σε μισθωμένα ή μη ακίνητα, κατά το μέρος που αναλογούν στους συστεγαζόμενους φορείς πλην του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
Β. Ως κοινόχρηστες λειτουργικές δαπάνες νοούνται οι πάσης φύσεως δαπάνες μισθωμάτων, λογαριασμών φωτισμού, ύδρευσης, θέρμανσης, τηλεφωνικών τελών, συντήρησης κτιρίων και μηχανολογικού εξοπλισμού. Οι συστεγαζόμενοι φορείς συμμετέχουν στις δαπάνες αναλογικά, σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής κοινοχρήστων δαπανών, ο οποίος καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εγκρίνεται από τα Δ.Σ. των φορέων, επικαιροποιούμενος όταν απαιτείται από τη Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Γ. Οι συστεγαζόμενοι φορείς προκαταβάλλουν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το σκοπό αυτό, μέχρι την 31η Ιανουαρίου, ποσοστό 25% της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης, με τα δεδομένα του προηγούμενου έτους, το δε υπολειπόμενο ποσοστό καταβάλλεται σταδιακά έως την 30η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υποχρεούται να κοινοποιεί στους φορείς τις δαπάνες που έχει πραγματοποιήσει και να τηρεί αλληλόχρεο λογαριασμό απαιτήσεων-υποχρεώσεων.
Δ. Παρέχεται η δυνατότητα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά παρέκκλιση των διατάξεων των ν. 2503/1997 και 3852/2010, να διενεργεί διαγωνισμούς για την κάλυψη των αναγκών σε πετρέλαιο θέρμανσης των κτιρίων του στο σύνολο της Επικράτειας (εντός και εκτός Αττικής), είτε στεγάζονται αμιγώς υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είτε συστεγάζονται με άλλους φορείς.
Ε. Λοιπές δαπάνες λειτουργίας που τυχόν απορρέουν από ισχύουσες συμβατικές υποχρεώσεις εκτελούνται μέχρι τη λήξη τους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις περ. Α και Β του παρόντος.
 
8. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 (Α 89) παρατείνεται μέχρι την 31-12-2016. Από 1-1-2017 όλοι οι ασφαλισμένοι που έχουν κάνει χρήση της διάταξης αυτής επανέρχονται υποχρεωτικά στην κατηγορία στην οποία βρίσκονταν πριν την αίτηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 (Α 89). Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 (Α 89).                                Άρθρο 10

                        Αντιρρησίες συνείδησης

Ασφαλισμένοι των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι και 31.12.2010  καθώς και όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1.1.2011 και εφεξής με προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που δεν τροποποιήθηκαν με το άρθρου 10 του ν. 3863/2010, μπορούν, μετά από σχετική αίτηση, να αναγνωρίσουν εξαγορά ως χρόνο ασφάλισης, τον χρόνο προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που εξέτισαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 2510/1997 για το στρατιωτικό αδίκημα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
Για την αναγνώριση και εξαγορά του χρόνου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 1358/1983, όπως ισχύει.


                                Άρθρο 11

                                          Έναρξη Ισχύος

Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις.


                                                                Αθήνα,       Νοεμβρίου 2014

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ                          Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ              ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
                                                                         ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ      ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ