ΜΤΣ, ΕΚΟΕΜΣ: Οι αλλαγές που φέρνει ο νέος νόμος

classic Κλασσικό list Λίστα threaded Νήμα
1 μήνυμα Επιλογές
Απάντηση | Νήμα
Ανοίξτε αυτό το μήνυμα σε προβολή νήματος
|

ΜΤΣ, ΕΚΟΕΜΣ: Οι αλλαγές που φέρνει ο νέος νόμος

apofoitoi
Διαχειριστής
Όροι και προϋποθέσεις για αναγνώριση συντάξιμης υπηρεσίας

Σε ΦΕΚ (ΦΕΚ 68 Β'/16-01-2015) δημοσιεύτηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση συντάξιμης υπηρεσίας ως... χρόνου μετοχικής σχέσης στο ΜΤΣ και στον ΕΚΟΕΜΣ, κάτι βέβαια που δεν αποκλείεται να αλλάξει, προς το ευνοϊκότερο, από τη νέα κυβέρνηση.

Με τα μέχρι χώρα ισχύοντα, πάντως, οι υπηρετούντες μέτοχοι του ΜΤΣ μπορούν να αναγνωρίσουν την υπηρεσία, η οποία δεν υπάγεται υποχρεωτικώς στην ασφάλισή τους, αλλά αναγνωρίζεται ως συντάξιμη για την παροχή σύνταξης από το Δημόσιο, ως χρόνο μετοχικής σχέσης στο ΜΤΣ. Σε ό,τι αφορά τον «πλασματικό» χρόνο, μπορεί να αναγνωριστεί αν πληρωθεί στο ΜΤΣ το ποσό που θα υπήρχε αν γίνονταν κρατήσεις «σε ποσοστό ίσο με την προβλεπόμενη νόμιμη υπέρ ΜΤΣ κράτηση και επί τόσο χρονικό διάστημα όσο και ο αναγνωριζόμενος κατά περίπτωση διπλός ή τριπλός χρόνος υπηρεσίας».

Σύμφωνα με τον νόμο, για όσους υπηρετούσαν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 2913/2001 (23-5-2001) και εξακολουθούν να βρίσκονται στην ενέργεια, αυτό σημαίνει πως θα πληρώσουν ποσό ίσο «με το γινόμενο της προβλεπόμενης κράτησης του βαθμού τον οποίο φέρει ο μέτοχος κατά την ημέρα υποβολής της αίτησής του, επί τόσο χρόνο όσος και ο αναγνωριζόμενος {5% x [βασικός μισθός του βαθμού που φέρει ο μέτοχος (διοικητικός βαθμός) + επίδομα χρόνου υπηρεσίας] x αναγνωριζόμενος χρόνος}». Σε αυτή την κατηγορία μπορούν να υπάρξουν και άτοκες δόσεις.

Μηνιαία κράτηση

Για τα εν ενεργεία στελέχη που έχουν καταστεί μέτοχοι από τις 24/5/2001 προβλέπεται πρόσθετη μηνιαία κράτηση «σε ποσοστό ίσο με την προβλεπόμενη νόμιμη υπέρ του Ταμείου κράτηση επί των, κατά τον χρόνο καταβολής της, λαμβανομένων αποδοχών και για χρονικό διάστημα τόσο όσο και ο αναγνωριζόμενος χρόνος υπηρεσίας {5% x [ΒΜ (μισθολογικός βαθμός) + ΕΧΥ] x αναγνωριζόμενος χρόνος}» και εφάπαξ κράτηση που υπολογίζεται «στον βαθμό που φέρει ο μέτοχος κατά την έναρξη της εφάπαξ καταβολής της (διοικητικός βαθμός) {5% x [ΒΜ (διοικητικός βαθμός) + ΕΧΥ] x αναγνωριζόμενος χρόνος}».

Για τα νεοεισερχόμενα στελέχη από τις Παραγωγικές Σχολές του Στρατού Ξηράς και της Ελληνικής Αστυνομίας γίνεται αυτεπάγγελτα αναγνώριση των ετών σπουδών τους με την καταβολή: «α. Πρόσθετης μηνιαίας κράτησης υπέρ ΜΤΣ, χωρίς να απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης, επί των, κατά τον χρόνο καταβολής της, λαμβανομένων αποδοχών και για χρονικό διάστημα τόσο όσο και ο αναγνωριζόμενος χρόνος υπηρεσίας {5% x [ΒΜ (μισθολογικός βαθμός) + ΕΧΥ] x αναγνωριζόμενος χρόνος}. β. Εφάπαξ κράτησης υπέρ ΜΤΣ, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης, που υπολογίζεται στον βαθμό που φέρει ο μέτοχος κατά την έναρξη της εφάπαξ καταβολής της (διοικητικός βαθμός) {5% x [ΒΜ (διοικητικός βαθμός) + ΕΧΥ] x αναγνωριζόμενος χρόνος}».

Οι ρυθμίσεις ισχύουν αναλογικά και για τον ΕΚΟΕΜΣ, ενώ οι μέτοχοι που εξαιτίας της αναστολής των διαδικασιών δεν κατέστη δυνατόν να αναγνωρίσουν τη συντάξιμη υπηρεσία τους μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους.