Δεν συνιστά παράβαση της ισότητας των φύλων η στράτευση των ανδρών

classic Κλασσικό list Λίστα threaded Νήμα
1 μήνυμα Επιλογές
Απάντηση | Νήμα
Ανοίξτε αυτό το μήνυμα σε προβολή νήματος
|

Δεν συνιστά παράβαση της ισότητας των φύλων η στράτευση των ανδρών

apofoitoi
Διαχειριστής
Δε συνιστά διάκριση σε βάρος των ανδρών εκπαιδευτικών, ούτε παραβιάζει την συνταγματική αρχή της ισότητας, η υποχρέωση στράτευσης των ανδρών εκπαιδευτικών πριν προσληφθούν στο δημόσιο, παρά το γεγονός ότι αυτό δεν ισχύει για τους γυναίκες συναδέλφους τους, έκρινε την Παρασκευή Το Γ' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχε προσφύγει εκπαιδευτικός, ο οποίος ζητούσε να ακυρωθεί η ανάκληση της πράξης του διορισμού του...
επειδή δεν προσκόμισε βεβαίωση ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

Ο προσφεύγων υποστήριξε πως η συνταγματική αρχή της ισότητας, καθώς εισάγει διάκριση σε βάρος των ανδρών, δηλαδή την προϋπόθεση εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τον διορισμό ανδρών εκπαιδευτικών.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η Συνταγματική αρχή της ισότητας «δεν υπαγορεύει την ομοιόμορφη μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες, αντίθετα, μάλιστα «λειτουργεί κατά τρόπο γενικό και απρόσωπο, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και καταλαμβάνει όλους τους υποψήφιους βάσει της προκηρύξεως του επίδικου διαγωνισμού κατά τρόπο γενικό, απρόσωπο και αντικειμενικό… οι διατάξεις του άρθρου 4 του Συντάγματος δεν εμποδίζουν τον νομοθέτη, προκειμένου να ασκήσουν οι άνδρες το δικαίωμα προσβάσεως στις δημόσιες λειτουργίες, να προβλέπει για αυτούς ως κώλυμα διορισμού την μη εκπλήρωση της δημοσίου δικαίου υποχρεώσεως της στρατιωτικής υπηρεσίας τους που νομίμως βαρύνονται με αυτήν, διαφοροποιώντας στο ζήτημα αυτό τις γυναίκες δικαιολογημένα».