YΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΕΣΕΩΝ-ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ-ΑΓΩΓΩΝ

classic Κλασσικό list Λίστα threaded Νήμα
1 μήνυμα Επιλογές
Απάντηση | Νήμα
Ανοίξτε αυτό το μήνυμα σε προβολή νήματος
|

YΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΕΣΕΩΝ-ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ-ΑΓΩΓΩΝ

john_anton
Διαχειριστής
ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Λ.Κ.

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Πειραιάς 27 – 02 - 2013


ΘΕΜΑ: "Άσκηση Έφεσης κατά των Πράξεων - Αποφάσεων του Γ.Λ.Κ. περί Αναπροσαρμογής των Συντάξεων (Ν. 4093/2012)"


         Αναρτώνται  Έντυπα – Υποδείγματα Έφεσης, Αίτησης Θεραπείας και Ενστάσεως κατά των Πράξεων-Αποφάσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί Αναπροσαρμογής των Συντάξεων, κατ' εφαρμογήν του Ν. 4093/2012, που επιμελήθηκε ο Αντιπρόεδρος της ΠΟΑΑΣΑ και νομικός κ. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Σπυρίδων, και πρόθυμα χορηγήθηκε στην ΕΝΩΣΗ μας προς χρήση των Μελών της, ο φίλος Πρόεδρος της ΠΟΑΑΣΑ Στρατηγός κ. Θεόφιλος Αθανασίου.

        Όσοι επιθυμούν την άσκηση αυτών των ένδικων μέσων, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα έντυπα αυτά, συμπληρώνοντας τις κενές ενδείξεις με τα στοιχεία ταυτότητας τους κ.λ.π.

Αν και ως εκ περισσού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.- Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ άσκησης της  έφεσης εξαντλείται την 22-3-2013.

2.- Η Έφεση μπορεί να υπογράφεται  από τον ίδιο τον απόστρατο, αλλά τότε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου θα πρέπει να παραστεί υποχρεωτικά ανάλογου βαθμού δικηγόρος (Παράσταση: 253,54 ευρώ, Ένσημα: 59,70 ευρώ)

3.- Το Παράβολο Δημοσίου 20ευρώ, θα  επισυνάπτεται από τώρα στην Έφεση, στην οποία θα επικολλάται Ένσημο ΤΑΧΔΙΚ 15 ευρώ και στο επικυρωμένο αντίγραφο ίδιο ένσημο 2 ευρώ.

4.- Το Επικυρωμένο αντίγραφο  από το Ε.Σ. θα πρέπει να επιδίδεται στον Υπουργό Οικονομικών, με Δικαστικό Επιμελητή (δαπάνη 30-50 ευρώ περίπου) και στη συνέχεια το αποδεικτικό Επίδοσης θα κατατίθεται στο Ε.Σ. για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της Έφεσης.


5.- Επίσης αναρτώνται προσφορές  δικηγορικών γραφείων για την περίπτωση που υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον συνεργασίας.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                    Ο Γεν. Γραμματέας                                             Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Καλογείτων                                  Γεώργιος Καλαρώνης

Υποναύαρχος Λ.Σ. ε.α.                                   Υποναύαρχος Λ.Σ. ε.α.ΕΝΩΠΙΟΝ

ΤΟΥ Α ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

(Αρθ. 5 Ν.4484/1964 (Α-253) και άρθ. 63 Π.Α.774/1980 (Α-189)

Oδός Χρ. Βουρνάζου αριθ.4 & Αν.Τσόχα - Τ.Κ. 10168 -ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ.

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ  ΚΡΑΤΟΥΣ

Οδός Κάνιγγος αριθ. 29- Τ.Κ. 10110 - ΑΘΗΝΑΕΝΣΤΑΣΗ(Άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 4484/1964 ΓΑ-253)

και υπ' αριθ. 20661/0092/08-03-2005

(Β-387/24-03-2005) Απόφ. Υφυπ. Οικονομίας  και Οικονομικών)

Α.Μ.Σ:(............................):......................... του .....................

............................................. Λιμενικού Σώματος ε.α.

Κατοίκου ........................ Oδός .............................................

αριθ........ Τ.Κ: .........-Τηλ.: ......................ΚΑΤΑ1. -Του Ελληνικού Δημοσίου, νόμιμα  εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών (Ν.Σ.Κ) που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα , Οδός Ακαδημίας αριθμό 68.

2. -Της από 04-02-2013 Απόφασης της  Διευθύντριας της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων, της Γενικής Διεύθυνσης, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και

3.-Κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης  ή μεταγενέστερης Πράξης ή Παράλειψης της Διοίκησης (Γ.Λ.Κ), επί της οποίας ερείδεται αυτή, με τα αυτά αποτελέσματα.-Α΄ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Τυγχάνω απόστρατος (βαθμός) ................................. του Λιμενικού Σώματος και αποστρατεύτηκα- συνταξιοδοτήθηκα το έτος .............., σύμφωνα με τις ισχύουσες τότε συνταξιοδοτικές διατάξεις, όπως αυτές βελτιώθηκαν στη συνέχεια και κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο, με τις διατάξεις του Π.Δ. 169/2007 (Α-210) "Περί Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων".

Η ως άνω de jure συνταξιοδοτική κατάσταση  μου, από 01-01-2010 δραστικά μειώθηκε-μεταβλήθηκε-ανατράπηκε με έναν απίστευτο ορυμαγδό αντισυνταγματικών νομοθετικών διατάξεων, ήτοι: α) Του άρθρου 1 του Ν. 3833/2010(Α-40), β) Του άρθρου 3 του Ν. 3845/2010 (Α-65) γ) Του άρθρου μόνου του Ν. 3847/2010(Α-67), δ) Του άρθρου 11 του Ν. 3865/2010 (Α-120)ε) Του άρθρου 2 παρ. 14 εδάφ. α και β. του Ν.4002/2011 (Α-180), στ) Του άρθρου 1 παρ.10 εδάφ. α του Ν.4024/2011(Α-226), ζ) Του άρθρου 1 παρ.1 εδάφ. α, β και γ του Ν.4051/2012 (Α- 40) και η) Του άρθρου 1 παρ. Β. υποπ. Β3 περίπ. α του Ν.4093/2012 (-222).

Με την εφαρμογή όμως, των διατάξεων  των περ. 31 και 32 της υποπαρ.Γ1 της παρ. Γ του Ν.4093/2012 (Α-222), προέκυψε επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθείσας σύνταξης, όπως προκύπτει, από την 04-02-2013 ως άνω προσβαλλόμενη Απόφαση, της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων, της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Φ/Ο της οποίας σας επισυνάπτω και μου γνωρίζεται, ότι εισέπραξα ως αχρεωστήτως καταβληθέν, το ποσό των .............. ευρώ, το οποίο θα μου παρακρατηθεί σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις των ............... ευρώ εκάστη, αρχής γενομένης από τη σύνταξη του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, όπερ και εγένετο.Β΄ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣΤην ως άνω από 04-02-2013 Απόφαση, της  Διευθύντριας της Διεύθυνσης, Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων, της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δεν την αποδέχομαι και ΕΝΙΣΤΑΜΑΙ κατά του κύρους και της ισχύος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4484/1964(Α-253) σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 63 του Π.Δ. 774/1980 (Α-189) και της υπ' αριθ. 20661/0092/08-03-2005 ( Β-387/24-03-2005) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την παρούσα έγγραφη, νομότυπη, εμπρόθεσμη {Άρθρο 68. παρ. 9 του Ν.4055/2012 (Α-51)}, παραδεκτή και αρμόδια υποβαλλόμενη στο Δικαστήριο Σας, Ένσταση μου, για τους κατωτέρω νόμιμους, βάσιμους και αληθινούς λόγους και ζητώ την ανάκληση-ακύρωση και εξαφάνιση αυτής καθώς και κάθε άλλης συναφούς Πράξης ή Παράλειψης της Διοίκησης (Γ.Λ.Κ) επί της οποίας ερείδεται αυτή και ειδικότερα:

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης της Διεύθυνσης, Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, πραγματοποίησε-παρακράτησε την πρώτη δόση των .............. ευρώ από έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την σύνταξη μου, μηνός Φεβρουαρίου 2013 για συνολικό χρηματικό ποσό ............. ευρώ, ως αχρεωστήτως καταβληθέν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αυτόβουλα, αόριστα, αναιτιολόγητα, παράνομα και καταχρηστικά και με δική της Ευθύνη και Υπαιτιότητα, κάνοντας κακή χρήση της διακριτικής της εξουσίας ή άλλως πως σε κάθε άλλη περίπτωση εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε την Εθνική και Διεθνή Νομοθεσία {(Άρθρα 5, 17, 20 παρ. 2, 22, 25 παρ.3, 28 παρ. 1 & 2 και 36 παρ.2 του Συντάγματος) και άρθρα 15,17, και 31 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Συνθήκη Λισσαβόνας που κυρώθηκε με τον Ν. 3671/2008 (Α-129)}.

Επειδή, κατά πάγια Νομολογία των  Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας μας και σύμφωνα πάντοτε με την κρατούσα γενική αρχή του Διοικητικού Δικαίου, συμπορευόμενη αυτή και με την γενική αρχή του Δικαίου των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η αναζήτηση χρηματικών ποσών τα οποία εισπράχθηκαν από τον δικαιούχο πολίτη μη νόμιμα, πλην όμως καλόπιστα και άνευ ουδεμιάς ευθύνης και υπαιτιότητα του ιδίου, αποκλείεται αφού η τυχόν είσπραξη τους συνεπάγεται απρόβλεπτες οικονομικές συνέπειες για τον ίδιο και την οικογένεια του, πράγμα που συμβαίνει στην περίπτωση μου, στη σημερινή οικονομική κρίση που ζούμε άπαντες.

Επειδή, η εν λόγω παρακράτηση εκ των μηνιαίων συνταξίμων αποδοχών μου, υπαγορεύτηκε προφανώς από τις διατάξεις, των περ. 31 και 32 της υποπαρ. Γ1 της παρ. Γ του Ν.4093/2012 (Α-222), πάσχει από τυπική και ουσιαστική συνταγματικότητα, αφού προσβάλλει το λεγόμενο κοινωνικό κεκτημένο και ανατρέπει τις θεσμικές εγγυήσεις ,που σχετίζονται με το δικαίωμα στην εργασία, την κοινωνική ασφάλιση και την συνταξιοδότηση και παραβιάζει συγχρόνως την Νομολογία, τόσον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, όσο και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης {Ν. 3671/2008 (Α-129) και άρθρα 15 παρ. 1, 31 παρ. 1 και 17 του Χάρτη της Ευρώπης}.

Επειδή, η ψήφιση, όλων των προαναφερομένων Νόμων, των μέχρι σήμερα Μνημονίων, με τους οποίους έγινε η μείωση των συντάξιμων αποδοχών μου, πραγματοποιήθηκε με απλή πλειοψηφία της Βουλής και όχι με τα 3/5 αυτής όπως επιτάσσει το άρθρο 28 παρ. 2 του Συντάγματος.

Επειδή, παραβιάστηκε το άρθρο 36 παρ. 2 του Συντάγματος με τις διατάξεις του άρθρου Πρώτου παρ 4 του Ν. 3845/2010 (Α-65), αφού μη νόμιμα εκχωρήθηκε αρμοδιότητα του Νομοθετικού Σώματος στον Υπουργό Οικονομικών για να υπογράφει κάθε μνημόνιο, δανειακή σύμβαση και ότι κρίνει αυτός απαραίτητο για την εκτέλεση του μηχανισμού στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας.

Επειδή, η μείωση των Μισθών και των Συντάξεων, είναι ωσαύτως αντισυνταγματική, αφού ο μισθός - σύνταξη αποτελούν αδιαμφισβήτητο μέρος του δικαιώματος ιδιοκτησίας ενός φυσικού προσώπου και η μείωση αυτή του δικαιώματος αποτελεί κατάφωρη παράβαση εκ μέρους του Κράτους-Πολιτείας, στο μισθωτό ή τον συνταξιούχο.

Επειδή, στην περίπτωση μου παραβιάστηκαν  οι αρχές ασφαλείας του Δικαίου και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των πολιτών που αποβλέπουν στο μη αιφνιδιασμό των δικαιωμένων (Υπ. αριθ. 602/2003 Απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας.), αλλά και του δικαιώματος, της αρχής της προηγούμενης ακρόασης (Άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος).-

Επειδή, παραβιάστηκε το άρθρο 1 του  από 20-03-1952, 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου  της Σύμβασης της Ρώμης της 04-11-1950, "Δια την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών", τα οποία -Πρωτόκολλο και Σύμβαση -κυρώθηκαν με το άρθρο πρώτο του Ν.Δ. 53/1974 (Α-256) και έχουν υπέρτερη των κοινών Νόμων ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος.

Επειδή, η παρούσα ένσταση μου είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή.-ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

οι οποίοι είναι νόμιμοι, βάσιμοι  και αληθινοί και όσους άλλους ήθελα προσθέσει τω καιρώ τω δέοντι με ξεχωριστό δικόγραφο και με την ρητή επιφύλαξη άσκησης παντός νομίμου δικαιώματος μου,

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

1.-Να γίνει δεκτή η παρούσα  Ένσταση μου, κατά το τυπικό και ουσιαστικό μέρος αυτής, σε όλο το αιτητικό της.

2.-Να ανακληθεί-ακυρωθεί και  εξαφανιστεί η ανωτέρω προσβαλλόμενη από 04-02-2013 Απόφαση της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων, της Γενικής Διεύθυνσης, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

3.-Να παύσει άμεσα η ως άνω  Διευθύντρια, την περαιτέρω παρακράτηση των ........... ευρώ, από τις μηνιαίες συνταξιοδοτικές αποδοχές μου και να επανέλθουν αυτές στην de jure κατάσταση που βρισκόντουσαν την 31η Δεκεμβρίου 2012.-

4.-Να επιστραφεί έντοκα με  το ισχύον επιτόκιο υπερημερίας το παρακρατηθέν παράνομο χρηματικό ποσό για το από 01-02-2013 και μέχρι 31-7-2013 χρονικό διάστημα, ανερχόμενο στο συνολικό ποσό των ............ ευρώ, ως δήθεν αχρεωστήτως καταβληθέν, αλλά και αυτό που ήθελε προκύψει και παρακρατηθεί από το Γ.Λ.Κ, μέχρι της εκδίκασης της Ένστασης μου.-

Αθήνα ............................... 2013Διατελώ Μετά Τιμής

Ο Ενιστάμενος

..........................................................

.................................. Λιμενικού Σώματος ε.α.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : Δύο (2)

1.-Παράβολο Ελληνικού Δημοσίου 20,00ευρώ (Αρθ.83 παρ.1 του Ν.4055/2012 (Α-51) και

2. -Φ/ο υπ αριθ. από 04-02-2013 Απόφασης  της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Κανονισμού και Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων, της Γενικής Διεύθυνσης, της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.ΠΡΟΣ: ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΑ.Μ.Σ:(............................):......................... του .....................

............................................. Λιμενικού Σώματος ε.α.

Κατοίκου ........................ Oδός .............................................

αριθ........ Τ.Κ: .........-Τηλ.: ......................

Θέμα:. Εσφαλμένος υπολογισμός της  εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και μείωσης συντάξιμων αποδοχών μου κλπ.Σχετικά με το επιδηλούμενο θέμα, σας  γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.-Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3865/2010 (Α-120) επεβλήθη 01-08-2010 η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, σε ποσά μηνιαίων συντάξεων άνω των 1.400,00 ευρώ.

2.-Η νέα αυτή εισφορά επεβλήθη αρχικά με βάση συγκεκριμένη κλίμακα συντάξεων και συντελεστές κλιμακούμενους από 3% έως 10%, οι οποίοι όμως από 01-08-2011 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.14 εδάφ. α και β Ν.4002/2011 (Α-180),αυξήθηκαν σε επίπεδα κυμαινόμενα από 6% ως 14%.

3.-Παρά τις αλλεπάλληλες μειώσεις  που επεβλήθησαν, από την 01-11-2011 με το άρθρο 1 παρ.10 εδάφ. α του Ν.4024/2011(Α-226) κατά 20% σε συντάξεις άνω των 1.2000,00ευρώ το μήνα και από την 01-01-2012 με το άρθρο 1 παρ. 1 εδάφ. α, β και γ του Ν.4051/2012 (Α-40) κατά 12% σε συντάξεις άνω των 1.300,00 ευρώ το μήνα, η Υπηρεσία σας εξακολουθεί να υπολογίζει και να παρακρατεί, όλως αδικαιολογήτως την εν λόγω Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων κλπ., με βάση τα ποσά της σύνταξης μου, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί ΠΡΙΝ από τις παραπάνω μειώσεις, όπως προκύπτει και από τα τριμηνιαία ενημερωτικά σημειώματα αποδοχών μου, που μου αποστέλλονται και τα οποία διατηρείται και σεις στο ηλεκτρονικό ατομικό μου φάκελο του αρχείου σας και των οποίων φρονώ, παρέλκει η υποβολή των.Για ΤΟΥΣ ανωτέρω λόγους και με τη ρητή

επιφύλαξη άσκησης παντός νομίμου δικαιώματός μουΑΙΤΟΥΜΑΙ

1.-Να γίνει δεκτή η παρούσα  αίτηση θεραπείας, κατά το τυπικό και ουσιαστικό μέρος αυτής και σε όλο το αιτητικό της.

2.-Εφεξής, η παρακράτηση της Εισφοράς  Αλληλεγγύης των Συνταξιούχων, δέον όπως πραγματοποιείται, επί του ποσού της σύνταξης μου το οποίο πρόκυπτε, τόσο, μετά τις ανωτέρω δύο αλλεπάλληλες μειώσεις, όσο και αυτών οι οποίες επεβλήθησαν από 01-08-2012 {Αναδρομική προσαρμογή της σύνταξης μου στο Νέο Μισθολόγιο των εν ενεργεία Στρατιωτικών σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 31 εδάφ. α του Ν.4093/2012(Α-222)} και από 01-01-2013 (Πρόβλεψη Μνημονίου III), επί Πλέον δε καθίσταται φανερό, ότι μετά την επιβολή των μειώσεων αυτών, η σύνταξή μου έπεσε σε χαμηλότερα επίπεδα, στα οποία κατά λογική επαγωγή, αντιστοιχεί μικρότερος συντελεστής Εισφοράς Αλληλεγγύης των Συνταξιούχων και

3.-Μου επιστραφούν εντόκως, τα  επί πλέον αχρεωστήτως παρακρατηθέντα από την υπηρεσία σας χρηματικά ποσά, από 01 Νοεμβρίου 2011 (λόγω μείωσης του συντελεστή της Εισφοράς Αλληλεγγύης των Συνταξιούχων κλπ.).Αθήνα .............................. 2013Διατελώ μετά τιμής

Ο ΑΙΤΩΝ..........................................................

.................................. Λιμενικού Σώματος ε.α.

ΕΝΩΠΙΟΝTOY III ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Άρθρο 2 παρ. Γ΄ υπ' αριθ. ΦΓ8/1 5686/2002 (Β-1242).

Απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ε Φ Ε Σ Η[(Άρθρα 68 παρ. 8 & 110 παρ.16 του N.4055/2012(A-51)]

Α.Μ.Σ:(............................):......................... του .....................

............................................. Λιμενικού Σώματος ε.α.

Κατοίκου ........................ Oδός .............................................

αριθ........ Τ.Κ: .........-Τηλ.: ......................ΚΑΤΑ1.-Του Ελληνικού Δημοσίου, νόμιμα  εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών (Ν.Σ.Κ.). που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, Οδός Ακαδημίας αριθ. 68.

2.-Της υπ’ αριθ ............ 72012 από  22-01-2013 Πράξης-Απόφασης, του Διευθυντού της Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και

3.-Κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης  ή μεταγενέστερης Πράξης ή Παράλειψης της Διοίκησης (Γ.Λ.Κ.), με τα αυτά αποτελέσματα.Α΄ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Είμαι απόστρατος - συνταξιούχος .(βαθμός)....................... του Λιμενικού Σώματος και αποστρατεύτηκα - συνταξιοδοτήθηκα το έτος .................. σύμφωνα με τις ισχύουσες τότε συνταξιοδοτικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών συντάξεων.

Στη συνέχεια, οι μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές μου, αναπροσαρμόσθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 και 9 του Ν. 2838/2000 (Α-179) όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από άλλες του άρθρου 37 παρ. 2 και 9 του Ν. 3016/2002 (Α-110) και άρθρου 8 του Ν. 3408/2005 (Α-272).

Οι ως άνω ορθώς και καλώς  αναπροσαρμοσθείσες μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές μου, μειώθηκαν δραματικά στη συνέχεια, με μια σειρά αντισυνταγματικών νομοθετικών και διοικητικών πράξεων, μέσα στην παρελθούσα διετία, για τις οποίες άσκησα αρμοδία, εμπρόθεσμα και παραδεκτά, τα εκ του Νόμου προβλεπόμενα ένδικα μέσα, με μια σειρά ειδικών δικογράφων.

Με την ως άνω όμως προσβαλλόμενη  υπ’ αριθ. 12012 από 22-01-2013 Πράξη-Απόφαση του Διευθυντού της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μου επιβλήθηκαν και νέες άδικες, αλλά και αντισυνταγματικές περικοπές στη ήδη πενιχρά σύνταξη μου, που προσδιορίστηκε με την υπ' αριθ. /2010 από 12-05-2010 κοινή Πράξη-Απόφαση των συναρμοδίων Διευθυντών της 44ης και 46ης Διεύθυνσης Μισθών και Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012 (Α-222) και των υπ' αριθ. α) 2/83408/0022/14-11-2012 και β) 2/85127/0022/22-11-2012 εξουσιοδοτικών αυτού Αποφάσεων, του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Ειρήσθω δε εν παρόδω ότι, φ/ο της  ανωτέρω προσβαλλόμενης Πράξης-Απόφασης, του Διευθυντού της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σας υποβάλλω συνημμένα.Β' ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Την ως άνω προσβαλλόμενη Πράξη-Απόφαση  του Διευθυντού Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ΔΕΝ την αποδέχομαι και την εκκαλώ-εφεσιβάλλω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 8 και 110 παρ. 16 του Ν.4055/2012 (Α-51), σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 53 και επόμενα του Π.Δ. 774/1980 (Α-189), εμπρόθεσμα, παραδεκτά, νομότυπα και αρμόδια ενώπιον του Δικαστηρίου Σας και εξαιτούμαι την ακύρωση-εξαφάνιση καθ' ολοκληρίαν της ισχύος αυτής, αλλά και κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης Πράξης ή Παράλειψης της Διοίκησης (Γ.Λ.Κ.), για τους κατωτέρω εκτιθέμενους ορθούς, βάσιμους και νόμιμους, λόγους και όσους άλλους ήθελα προσθέσει τω καιρώ τω δέοντι με ξεχωριστό δικόγραφο.

Επειδή, στην υπόθεση μου, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αυτόβουλα, αόριστα και αναιτιολόγητα, παράνομα και καταχρηστικά και με δική του Ευθύνη και Υπαιτιότητα, κάνοντας κακή χρήση της διακριτικής του εξουσίας ή άλλως πως σε κάθε άλλη περίπτωση εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε την Εθνική και Διεθνή Νομοθεσία [(Άρθρα 5, 17, 20 παρ. 2, 22, 25 παρ.3, 28 παρ. 1 & 2 και 36 παρ. 2 του Συντάγματος) και άρθρα 15, 17, και 31 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συνθήκη Λισσαβόνας που κυρώθηκε με τον Ν. 3671/2008 (Α-129)].

Επειδή, η εν λόγω αναπροσαρμογή  εκ των μηνιαίων συνταξίμων αποδοχών μου, υπαγορεύτηκε καταρχήν από τις διατάξεις των άρθρων 1 του Ν. 3833/2010 (Α-40) και 3 του Ν. 3845/2010 (Α-65) και στη συνέχεια από τις διατάξεις του Ν.4093/2012 (Α-222), οι οποίες σύμφωνα με τα πρακτικά της 4ης Ειδικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 31ης Οκτωβρίου 2012, οι μειώσεις των Συντάξεων κρίθηκαν αντισυνταγματικές, παράνομες και καταχρηστικές με ότι αυτό συνεπάγεται και συγκεκριμένα:

"Το Σύνταγμα και το Πρώτο  Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), δεν εγγυώνται ορισμένο ύψος μισθού η σύνταξης Ο περιορισμός τους όμως από το Νομοθέτη επιβάλλεται το μεν να μην θέτει σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση των οικονομικώς ασθενέστερων τάξεων (άρθρο 2 παρ.1 του Συντάγματος), το δε να πρόκειται για μέτρο ικανό και πρόσφορο για την εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος, τηρουμένων των αρχών της ισότητας στην κατανομή των δημοσίων βαρών (άρθρο 4 παρ.5 του Συντάγματος) και της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος).

Περαιτέρω οι ρυθμίσεις της παραγράφου 3, με τις οποίες μειώνονται, ήδη για Πέμπτη (5η) φορά από το έτος 2010, οι συντάξεις του Δημοσίου, χωρίς χρονικό περιορισμό και χωρίς συνεκτίμηση των λοιπών οικονομικών επιβαρύνσεων, που έχουν στο μεταξύ επιβληθεί, μπορεί να πλήξει το επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης μεγάλης κατηγορίας των υποκείμενων στη μείωση συνταξιούχων.

Πέραν αυτού, μπορεί μολονότι δεν μπορεί κατ' αρχήν να αμφισβητηθεί ότι με τις ως άνω ρυθμίσεις διώκεται η ικανοποίηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος συνισταμένου στην περιστολή των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, ούτε αιτιολογείται ούτε τεκμηριώνεται, με την παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων, η προσφορότητα και αναγκαιότητα των θεσπισμένων περιορισμών για την επίτευξη του σκοπού αυτού, υπό την έννοια της εξάντλησης κάθε άλλου διαθέσιμου μέτρου, ούτως ώστε να αποτραπεί επιβάρυνση, για πολλοστή φορά, της ίδιας κατηγορίας πολιτών, πολύ περισσότερο, μάλιστα που οι μειώσεις υπολογίζονται με ενιαίο ποσοστό επί του συνόλου του ποσού κάθε σύνταξης, χωρίς εσωτερική κλιμάκωση τους, με αποτέλεσμα να προκύπτουν δυσανάλογες επιβαρύνσεις.

Κατά συνέπεια δημιουργούνται ζητήματα συμβατότητας των επίμαχων ρυθμίσεων με τις προαναφερόμενες συνταγματικές διατάξεις.

Η ολοσχερής κατάργηση με τη διάταξη  αυτή των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόματος Αδείας αδιακρίτως, σε συνδυασμό και με τις μεγάλες μειώσεις της παραγράφου 3 του παρόντος, χωρίς να λαμβάνεται μέριμνα για τους χαμηλοσυνταξιούχους του Δημοσίου, ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα συμβατότητας της διάταξης αυτής προς τα άρθρα 22 παρ. 4 και 2 παρ. 1 του Συντάγματος.

Το Κράτος δεν αναζήτησε  ως όφειλε άλλες εναλλακτικές λύσεις για αύξηση των εσόδων όπως την πάταξη της φοροδιαφυγής καθώς όπως έχει κριθεί με Απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, επί των εφαρμοστέων του Μνημονίου διατάξεων, δεν είναι επιτρεπτό η επιβάρυνση από τα μέτρα που λαμβάνονται προς αντιμετώπιση της δυσμενούς και παρατεταμένης οικονομικής συγκυρίας να κατανέμεται πάντοτε σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, οι οποίοι κατά κανόνα , είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους και να ευνοούνται άλλες κατηγορίες από την ασυνέπεια των οποίων -κυρίως στο επίπεδο της εκπλήρωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων -προκαλείται σε μεγάλο ποσοστό η δυσμενής αυτή συγκυρία".

Το Κράτος βάσει του άρθρου 25 παρ.1 του Συντάγματος έχει υποχρέωση να σεβαστεί την αρχή της αναλογικότητας όταν πρόκειται να επιβάλλει περιορισμούς σε δικαιώματα των πολιτών και να εκτιμήσει κατά πόσο το επιδιωκόμενο οικονομικό, εν προκειμένω αποτέλεσμα είναι δυνατό να επιτευχθεί με άλλα ηπιότερα μέσα.

Επειδή το άρθρο 111 παρ: 1 του Συντάγματος διακελεύει: "Κάθε διάταξη Νόμου η Διοικητική Πράξη με κανονιστικό χαρακτήρα που είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα καταργείται από την έναρξη της ισχύος της" και Επειδή οι διατάξεις των νόμων αυτών πάσχουν από τυπική και ουσιαστική συνταγματικότητα, αφού προσβάλλουν το λεγόμενο κοινωνικό κεκτημένο και ανατρέπουν τις θεσμικές εγγυήσεις, που σχετίζονται με το δικαίωμα στην εργασία, την κοινωνική ασφάλιση και την συνταξιοδότηση και παραβιάζουν συγχρόνως την Νομολογία, τόσον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, όσο και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης {Ν. 3671/2008 (Α-129) και άρθρα 15 παρ. 1, 31 παρ. 1 και 17 του Χάρτη της Ευρώπης}.

Επειδή, η ψήφιση των ανωτέρω  Νόμων, με τον οποίο έγινε η μείωση των συντάξιμων αποδοχών μου, πραγματοποιήθηκε με απλή πλειοψηφία της Βουλής και όχι με τα 3/5 αυτής όπως επιτάσσει το άρθρο 28 παρ. 2 του Συντάγματος.

Επειδή, παραβιάστηκε το άρθρο 36 παρ. 2 του Συντάγματος με τις διατάξεις του άρθρου Πρώτου παρ. 4 του Ν. 3845/2010 (Α-65), αφού μη νόμιμα εκχωρήθηκε αρμοδιότητα του Νομοθετικού Σώματος στον Υπουργό Οικονομικών για να υπογράφει κάθε μνημόνιο, δανειακή σύμβαση και ότι κρίνει αυτός απαραίτητο για την εκτέλεση του μηχανισμού στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας.

Επειδή, η μείωση των Μισθών και  των Συντάξεων, είναι αόριστος, αναιτιολόγητη, παράνομη και καταχρηστική, αφού ο μισθός - σύνταξη αποτελούν αδιαμφισβήτητο μέρος του δικαιώματος ιδιοκτησίας ενός φυσικού προσώπου και η μείωση αυτή του δικαιώματος αποτελεί κατάφωρη παράβαση εκ μέρους του Κράτους-Πολιτείας, στο μισθωτό ή τον συνταξιούχο.

Επειδή, στην περίπτωση μου παραβιάστηκαν  οι αρχές ασφαλείας του Δικαίου και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των πολιτών που αποβλέπουν στο μη αιφνιδιασμό των δικαιωμένων (Υπ αριθ. 602/2003 Απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας), αλλά και του δικαιώματος, της αρχής της προηγούμενης ακρόασης (Άρθρο 20 τταρ.2 του Συντάγματος).

Επειδή, παραβιάστηκε το άρθρο 1 του  από 20-03-1952, 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου  της Σύμβασης της Ρώμης της 04-11-1950, "Δια την προάσπισιν των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών", τα οποία – Πρωτόκολλο και Σύμβαση – κυρώθηκαν με το άρθρο πρώτο του Ν.Δ. 53/1974 (Α-256) και έχουν υπέρτερη των κοινών Νόμων ισχύ , σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος.

Επειδή, η παρούσα έφεση μου  είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή.Για ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ αυτούςΚαι με την ρητή επιφύλαξη άσκησης  παντός νομίμου δικαιώματος μου.ΖΗΤΩ1.- Να γίνει δεκτή η παρούσα  Έφεση μου, κατά το τυπικό και ουσιαστικό μέρος αυτής, σε όλο το αιτητικό της.-

2.- Να ανακληθεί-ακυρωθεί και  εξαφανιστεί η ανωτέρω προσβαλλόμενη υπ αριθ. ................. 72012 από 22-01-2013 Πράξη-Απόφαση του Διευθυντού Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία εκδόθηκε κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012(Α-222) και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών υπ αριθ. α) 2/83408/0022/14-11-2012 και β) 2/85127/0022/22-11-2012 εξουσιοδοτικών αυτού Αποφάσεων, του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

3.- Να επιστραφεί έντοκα το  μέχρι σήμερα παρακρατηθέν παράνομα χρηματικό ποσό για το από 01-08-2012 και μέχρι εκδίκασης της υπόθεσης μου χρονικό διάστημα και οι μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές μου να επανέλθουν στο προ της 1ης Αυγούστου 2012 ύψος των, όπως αυτό προσδιορίσθηκε με την υπ' αριθ ............... 72010 από 12-05-2010 κοινή Πράξη-Απόφαση των συναρμοδίων Διευθυντών της 44ης και 46ης Διεύθυνσης Μισθών και Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

4.- Να καταδικασθεί το Ελληνικό  Δημόσιο στην εν γένει Δικαστική μου Δαπάνη.

5.- Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής, εντέλλεται όπως επιδώσει αντίγραφο της παρούσας έφεσης μου στον Υπουργό Οικονομικών (Ν.Σ.Κ) Ακαδημίας 68 Αθήνα, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.Αθήνα .............................. 2013Ο Εφεσείων και Παραγγέλων..........................................................

.................................. Λιμενικού Σώματος ε.α.ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Τρία (3)

1.- Φ/ο υπ αριθ .............. /2012 από  22-01-2013 Πράξης-Απόφασης, του Διευθυντού της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

2.- Παράβολο Ελληνικού Δημοσίου 20,00ευρώ και

3.-Μεγαρόσημο 17,00 ευρώ. (15,00 ευρώ για  επικόλληση στο σώμα του δικογράφου της Έφεσης και 2,00ευρώ για επικόλληση στο αντίγραφο του δικογράφου της Έφεσης προς τον Υπουργό Οικονομικών).

 ==============================================================================================================================================
[url=http://ronin.gr/node/24] [img]http://banner.ronin.gr/img/pao.gif[/img][/url]